Aktualizacja warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

1.PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE 

 1. Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych 
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. 
 2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany: 
 3. w terminie głównym: 
  • Język polski –16 czerwca 2020r. (wtorek ) godz. 9.00 
  • Matematyka – 17 czerwca 2020r. (środa) godz. 9.00 
  • Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020r. (czwartek ) godz. 9.00 
 4. w terminie dodatkowym: 
  • Język polski -7 lipca 2020r. (wtorek) godz. 9.00 
  • Matematyka – 8 lipca 2020r. (środa) godz. 9.00 
  • Język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020r. (czwartek) godz. 9.00 
 5. Termin ogłoszenia wyników – 31 lipca 2020r. 
 6. Termin wydawania zaświadczeń – 31 lipca 2020r. 
 7. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który: z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty,z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO przerwał lub któremu przerwano i unieważniono daną egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
 8. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem. 
 9. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 
 10. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: 
  • język polski 
  • matematykę 
  • język obcy nowożytny 
 11. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia: 
  • Pierwszego dnia – język polski, który trwa 120 minut 
  • Drugiego dnia – matematyka, który trwa 100 minut 
  • Trzeciego dnia – język obcy nowożytny, który trwa 90 minut 
 12. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). 
 13. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. 
 14. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole 
  w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
 15. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany WYŁĄCZNIE na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1 (kontynuacja z klas I-III) podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.  

II. ORGANIZACJA EGZAMINU

 1. Egzamin odbędzie się w Szkole Podstawowej nr im. Jana Pawła II w Skarszewach wg następującego schematu: 
  • Uczniowie klasy VIIIa piszą na holu D. Do szkoły wchodzą wejściem od strony parkingu 
  • Uczniowie klasy VIIIb piszą w świetlicy szkolnej. Do szkoły wchodzą od strony kotłowni (wejście ewakuacyjne za kominem) 
  • Uczniowie klasy VIIIc  piszą w sali gimnastycznej.  Do szkoły wchodzą od strony boiska 
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 3. Wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.30 
 4. Zachowują odstęp 1,5 metra od siebie. 
 5. Nie gromadzą się w grupkach przed i po egzaminie. 
 6. Uczniowie wchodząc do szkoły mają zakryte usta i nos. 
 7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy: telefonów, maskotek, książek itp. 
 8. Uczeń może przynieść ze sobą butelkę z wodą, którą stawia na podłodze przy swoim stoliku. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. 
 9. Zdający losuje numer stolika i odbiera od przewodniczącego naklejki na arkusz egzaminacyjny. 
 10. Po wejściu do sali egzaminacyjnej i zajęciu miejsca, można zdjąć maseczkę. 
 11. Uczeń ma prawo nie zdejmować maseczki przez cały czas trwania egzaminu. 
 12. Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 
  • podchodzi do niego nauczyciel, 
  • wychodzi do toalety, 
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 
 13. Na egzaminie zdający korzysta z własnych przyborów: długopisu (z czarnym wkładem), na egzamin z matematyki uczeń przynosi swoje przybory geometryczne. 
 14. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 
 15. Po zakończonym egzaminie uczniowie zakładają maseczki i kolejno w odstępach opuszczają salę egzaminacyjną.